Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

HOGYAN RENDELHETIK EL A MUNKÁLTATÓK A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS FELVÉTELÉT?

Megjelent a Magyar Közlönyben az a két Kormányrendelet, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy előírják, illetve az állami és önkormányzati intézményeknél kötelezővé tegyék a munkavállalók részére a koronavírus elleni védőoltás felvételét. Az előírások 2021. november 1-jén lépnek hatályba, ebben a bejegyzésben a részletszabályokat ismertetjük.

VÉDŐOLTÁS A MUNKAHELYEKEN

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a munkáltató – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel – a védőoltás felvételét azon foglalkoztatott esetében, aki e rendelet hatálybalépése előtt a védőoltást nem vette fel, a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg, ez alól kivétel, ha a munkavállaló részére orvosilag nem javasolt az oltás felvétele és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. (A szakvéleményt főszabály szerint szakorvosnak, ennek hiányában pedig a háziorvosnak kell kiadnia.)

A munkáltató a tájékoztatását megküldheti emailben vagy átadhatja papíron, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • tájékoztatást arról, hogy a munkavégzés feltételeként megállapítja a védőoltás felvételét,
 • a védőoltás felvételének határidejét (egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen, míg kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni),
 • a védőoltás felvétele elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeit.


A védőoltás felvételét a munkavállaló védettségi igazolvánnyal, uniós digitális Covid igazolvánnyal, illetve oltóorvos által kiállított igazolással igazolhatja. Külföldi oltás esetén az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány is elfogadható, ha abba az oltás tényét az orvos bejegyzi.

Ha a munkavállaló a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, részére fizetés nélküli szabadság rendelhető el. A munkáltató a jogviszonyt felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt és a munkavállaló a védőoltás felvételét nem igazolta, vagy nem mutatott be kivételt engedő orvosi szakvéleményt. A jogviszony megszüntetése esetén az okot és a jogkövetkezményt haladéktalanul közölni kell. Amennyiben a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság alatt a védőoltást felveszi és igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

Értelmezésem szerint a jogszabály feltételes módban történő megfogalmazása miatt a fizetés nélküli szabadság elrendelése csak lehetőség, vagyis amennyiben a munkáltató ezzel nem kíván élni, azonnali hatállyal jogszerűen felmondhatja a munkaviszonyt. Hasonló logikát követ az egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetése, mely esetben az oltás elmaradása esetére kötelező megszüntetni a jogviszonyt. (Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló bejegyzés IDE kattintva olvasható.)

Bizonyos munkakörök esetére átmeneti megoldásnak látom a távmunkavégzés elrendelését. A rendelet úgy fogalmaz, hogy az „ott dolgozók biztonsága érdekében” van szükség védőoltás felvételét elrendelni, így azokban a munkakörökben, ahol a személyes jelenlét nem szükségszerű, a távmunkában történő foglalkoztatás mentesítheti a munkavállalót az oltás alól, amennyiben a munkáltató úgy ítéli meg, hogy a munkakör ezt megengedi, ezt a kérdést pedig méltányos mérlegelés alapján szükséges eldönteni.

VÉDŐOLTÁS AZ ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm rendelete az alábbi intézményekre vonatkozik:

 • köznevelési intézmények,
 • szakképző intézmények,
 • felsőoktatási intézmények,
 • kulturális intézmények,
 • rendvédelmi és honvédelmi szervek,
 • szociális intézmények,
 • gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények, javítóintézetek,
 • kormányzati és közszolgálati szervek,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal alá tartozó szervek.


A rendelet szintén 2021. november 1-jén lép hatályba.

A rendeletben foglaltakat a fenti intézményekre csak akkor kell alkalmazni, ha az állami vagy önkormányzati fenntartásban működik. Önkormányzati fenntartás esetén a település vagy a kerület polgármestere, illetve Budapest főpolgármestere dönt a rendelet alkalmazásáról. Amennyiben így dönt, az intézményi munkáltató határozza meg a védőoltás felvételének határidejét (mely szintén legalább 45 nap), és ehhez igazítva kell a határidőket figyelembe venni a jogszabály által előírt helyett.

A rendeletet állami tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságnál, valamint azok többségi befolyásával működő gazdasági társaságoknál foglalkoztatottokra – a rendvédelmi, illetve honvédelmi jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó jogviszonyok kivételével – nem kell alkalmazni.

Az a foglalkoztatott, aki a rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, az alábbiak szerint köteles felvenni:

 • egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén az első dózist
  • 2021. december 15. napjáig kell felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
  • 2022. január 31. napjáig kell felvenni, ha ügyfelekkel nem találkozik rendszeresen,
 • kétdózisú oltóanyag esetén a második dózist az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.


Azt, hogy a foglalkoztatott a fentiek közül melyik körbe tartozik, a munkáltató állapítja meg, és erről (a munkaviszonyban dolgozókhoz hasonlóan) 2021. november 15. napjáig emailben vagy írásban ad tájékoztatást, melynek ki kell terjednie az oltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is. Az a foglalkoztatott, aki orvosi szakvéleménnyel igazolja, hogy számára az oltás nem javasolt, szintén mentesül annak felvétele alól, ennek szabályai azonosak a fent ismertetettekkel.

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles igazolni az ismert igazolási formák útján (védettségi igazolvány, digitális Covid igazolvány stb.).

Azt a foglalkoztatottat, aki a védőoltást nem vette fel a megadott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a 15 napon belül vegye fel és igazolja, vagy mutassa be az orvosi szakvéleményt. Amennyiben ez nem történik meg, a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot rendel el (a jogszabály ebben az esetben már kötelező jelleggel fogalmaz). A foglalkoztatott jogviszonyának megszüntetésére, illetve az oltás felvételének igazolására és a munkavégzés folytatására vonatkozó szabályok azonosak azzal, hogy az a foglalkoztatott, aki a rendelet szerinti oltási kötelezettség határideje előtt mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, ennek megszűnését követő harminc napon belül köteles az egydózisú oltást vagy a kétdózisú oltás első dózisát felvenni.

Amennyiben akár munkáltatóként, akár munkavállalóként a jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban tanácsadásra van szükséged, foglalj időpontot az online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül, vagy keresd fel irodánkat a megadott elérhetőségek egyikén!