Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Visszaélés-bejelentési rendszer
bejelentővédelmi ügyvéd

Visszaélés-bejelentési rendszer

szakterület

2023. július 24-én hatályba lép az új Panasztörvény, amely az állami szervekkel és a helyi önkormányzati szervekkel kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések kezelésen túl a magánszektorra nézve is szabályozza a visszaélés-bejelentések kezelésének rendjét és a bejelentők védelmét. Az érintett vállalkozások a jövőben belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és működtetésére lesznek kötelesek. Ezen keresztül a munkavállalók, szerződéses partnerek és más érintettek akár anonim módon bejelenthetik az általuk tapasztalt jogellenes cselekményeket, mulasztásokat. A rendszer célja, hogy biztonságos csatornát biztosítson a feltárt jogsértések kivizsgálására, egyúttal védje a bejelentőket a retorziókkal szemben.

Vigyázunk a biztonságra és kötelességünknek érezzük, hogy támogassuk a tisztességes és etikus üzleti gyakorlatot. Kérd bejelentővédelmi ügyvéd segítségét!

Kikre nézve kötelező a belső visszaélési-bejelentési rendszer kialakítása?

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése a magyar vállalkozások és a közszféra foglalkoztatói jelentős részére nézve kötelező lesz. A jogszabály azonban különböző határidőket állapított meg a rendszer indulására a cégek méretétől és tevékenységétől függően.

Magánszektor:

Melyik vállalkozásoknak kötelező? Visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének határideje
Kevesebb, mint 50 személyt foglalkoztató vállalkozások
Nem kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése és a bejelentővédelmi ügyvéd alkalmazása is opcionális.
Legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztató vállalkozások
2023. december 17.
Legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozások
2023. július 24.
A foglalkoztatottak létszámától függetlenül: a) a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és finanszírozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 1.§ (1) és (1a) hatálya alá tartozó foglalkoztatók, b) a Magyarországon bejegyzett és az EU határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj és gázipari tevékenységet folytató foglalkoztatók, c) a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatók, d) a Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetői
2023. július 24.

Közszféra:

Melyik vállalkozásoknak kötelező? Visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének határideje
Ha a foglalkoztató a) állami szerv, b) helyi önkormányzat, c) állami szerv vagy helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv, vagy d) az állam vagy tulajdonában, vagy a fenti pontokban meghatározottak tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság
2025. január 1.
Ha a foglalkoztató 10 000 főnél kevesebb lakosú település helyi önkormányzata, illetve az előző pontban foglalt foglalkoztató, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat
Nem kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, és a bejelentővédelmi ügyvéd alkalmazása is opcionális.

A törvényi előírás alapján a foglalkoztatottak számába nemcsak a munkavállalókat, hanem például az alvállalkozókat, szerződéses partnereket, illetve a gyakornokokat is bele kell érteni.

Hogyan kell kialakítani a belső bejelentési csatornát?

A törvény szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben a bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni, de a bejelentési csatorna típusára vonatkozóan a jogszabály nem tartalmaz további előírást. A vállalkozások maguk dönthetik el, hogy milyen típusú csatornát hoznak létre.

A vállalkozásoknak egy olyan jogi és informatikai alapokon működő, GDPR-kompatibilis rendszer kialakítását kell azonnal megkezdeni, ahol a bejelentő személyazonossága teljeskörű védelemben részesül. Ha a cégen belül már működik visszaélés-bejelentő rendszer, azt felül kell vizsgálni és a törvényi határidőkig meg kell feleltetni az új szabályozásnak.

Szankciók, ha a rendszer nem működik szabályszerűen vagy a bejelentések nem kerülnek megfelelően kivizsgálásra

Ha a vállalkozás nem alakít ki és nem üzemeltet visszaélés-bejelentési rendszert, ezzel pedig akadályozza a bejelentés megtételét, annak súlyos munkaügyi, közigazgatási, vagy akár szabálysértési szankciói is lehetnek. Felelősségre vonható ugyanis a cég mellett annak vezető tisztségviselője is.

A cég számára ilyen például a továbbfoglalkoztatás megtiltása, a bejelentő üldözése szabálysértési törvényi tényállását valósítja meg az a magánszemély, aki a bejelentővel szemben a Panasztörvényben rögzített hátrányos intézkedést tesz, vagy, aki a bejelentés megtételét akadályozza vagy megkísérli akadályozni. Ezek mellett a bejelentő a nyilvánossághoz is fordulhat abban az esetben, ha a vállalkozás az adott ügyet határidőben nem vizsgálja ki, valamint a jogsértéstől függően akár bírósági eljárást is kezdeményezhet.

visszaélés bejelentési rendszer

Kiszervezés és bejelentővédelmi ügyvéd megbízása: a legjobb megoldás

#1 A visszaélés-bejelentési rendszer így valóban független. A vizsgáló nem lehet ugyanis olyan személy, aki a bejelentéssel érintett cselekményhez vagy emberhez kötődik. A bejelentővédelmi rendszer hatékony működését megkérdőjelezné a pártatlanság hiánya.

#2 A házon belül működtetett visszaélés-bejelentő rendszer esetén a vállalkozáson belül külön egységet kellene létrehozni és külön munkavállalókat felvenni erre. Ez sokkal költségesebb, és nehezebb az anonimitást, illetve a pártatlanságot garantálni.

#3 Egy bejelentővédelmi ügyvéd megbízása biztosítja a teljes visszaélés-bejelentési folyamat kezelését és lehetőséget teremt, hogy anonim módon lehessen kommunikálni a bejelentővel. Az irodánk által működtetett rendszerben – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – minden bejelentés egyedi esetszámot kap, visszakövethető, ugyanakkor garantált annak anonimitása.

#4 Személyre szabott megoldásokat kínálunk. Nincs két egyforma cég, így a belső csatornának is a vállalkozás működéséhez és igényeihez kell igazodnia. Irodánk akár az alkalmazott informatikusokkal közösen, vagy akár napi szinten használt online rendszerek alapján ki tudja alakítani a bejelentési csatornát.

#5 A bejelentések kivizsgálása és a jogi védelem mellett fontos a bejelentők támogatása is. Irodánk a kapcsolattartáson túl segítséget nyújt a bejelentőkkel történő kommunikáció során is, annak érdekében, hogy biztosítsuk a vállalkozás számára a teljes diszkréciót és védelmet.

Visszaélés-bejelentési rendszer - Hogyan tudunk segíteni?

A Panasztörvény előírja a vizsgálat és a vizsgáló pártatlanságát, és nevesíti, hogy a bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására a vállalkozás ügyvéddel megbízási szerződést köthet bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység folytatására.

Fontos, hogy a vállalkozás nem szerződhet olyan ügyvéddel bejelentővédelmi ügyvéd feladatok ellátására, akivel a szerződés megkötését megelőző 5 évben akár egy alkalommal is eseti, vagy állandó megbízási jogviszonyban állt. A jogszabály ezzel segíti elő a valóban pártatlan eljárást.

Ez azt jelenti, hogy a cégek nem bízhatják meg ezzel a feladattal azokat az ügyvédeket, akikhez 5 éven belül akár csak egy alkalommal is fordultak bármilyen jogi üggyel kapcsolatban, így mindenképpen új jogi képviselőt kell felkeresniük.

Irodánk otthonosan mozog a vállalkozások világában, széleskörű tapasztalattal rendelkezünk többek között szerződéses, munkajogi vagy társasági jogi ügyekben, így hatékonyan ki tudjuk vizsgálni a céghez beérkező bejelentéseket.

Könnyen szót értünk az informatikusokkal is, sőt, javaslatot is tudunk tenni informatikai folyamatok kialakítására. Elengedhetetlen, hogy a belső csatorna létrehozásánál a rendszert kialakító informatikai csapat és az ügyvéd értse egymás nyelvét, és így közös munkával egy valóban minden szempontból megfelelő rendszer működhessen.

Irodánk mindennapjainak szerves része a hatékony digitális megoldások alkalmazása, így biztosak vagyunk abban, hogy a vállalkozás informatikusaival nem fogunk elbeszélni egymás mellett. Ha viszont nincs a cégnek informatikusa, akkor sincs ok aggodalomra, a mai igényeknek megfelelő megoldásokkal magunk is fel tudjuk állítani a rendszert.

Készséggel állunk minden olyan vállalkozás rendelkezésére, amellyel még nem dolgoztunk együtt ügyfélként. Építsük ki közösen a megbízható és hatékony bejelentővédelmi rendszert, amely elősegíti az etikus üzleti gyakorlatot és a fenntartható növekedést.

Visszaélés-bejelentési rendszer - Gyakran ismételt kérdések

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat a jogsértés megszüntetésére vonatkozóan. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A bejelentővédelmi ügyvéd megbízásának létrejöttét 15 napon belül írásban be kell jelenteni a területileg illetékes ügyvédi kamarának. Az ügyvéd nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét és honlapjának elérhetőségét az ügyvédi kamara honlapján közzé kell tenni. Emellett a transzparens működés érdekében javasoljuk, hogy az érintettek számára a vállalkozáson belül is történjen meg a fenti információkról való tájékoztatás.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott elügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül visszaigazolást kell küldeni a bejelentő részére, valamint általános tájékoztatást adni az eljárással kapcsolatban.

Főszabály szerint a vizsgálati szakaszban a lehető legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül meg kell vizsgálni, hogy a bejelentést kell-e érdemben kezelni vagy az ügy kezelése mellőzhető-e. (Különösen indokolt esetben a 30 napos időtartam maximum 3 hónapig hosszabbítható meg.)

Amennyiben az ügy intézkedést igényel, a beérkezéstől számított 30 napon belül el kell intézni a panaszt. (A 30 napos határidő maximum 6 hónapra meghosszabbítható.)

Ha a panasz alapos,

 • helyre kell állítani a jogszerű állapotot,
 • meg kell szüntetni a feltárt hiba okát,
 • orvosolni kell az okozott sérelmet és
 • indokolt esetben kezdeményezni kell a felelősségre vonást.

A területileg illetékes foglalkoztatás-felügyeleti hatóság.

A szerződéskötésre a személyes aláírás mellett online formában is van lehetőség. Ez utóbbi esetben az iratokat előzetesen megküldjük, melyeket ki kell nyomtatnod és egy rögzített Skype hívás keretein belül fogod azokat aláírni. Az aláírt iratokat postai úton tudod hozzánk eljuttatni, ezt követően kerül irodánk részéről is aláírásra, a saját példányodat pedig visszapostázzuk. (Ha ezt elolvastad, máris kaptál tőlünk egy tippet, ugyanis ez az egyik szabályos és biztonságos módja annak, ha nem személyesen kötsz valakivel szerződést. 🙂 )

Ez természetesen megállapodás kérdése, de nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a hónapforduló csak elsejével kezdődhet, lehetőség van a hónap bármely napján megkezdeni az együttműködést. A hónapforduló ebben az esetben a következő hónap ugyanezen napja.

Bejelentővédelmi ügyvéd szolgáltatásunk esetén csak határozatlan idejű szerződés megkötése lehetséges. A vállalkozásnak kötelessége ugyanis a belső rendszert folyamatosan működtetni, így egyrészt a törvényben előírt kötelezettség, másrészt pedig a szolgáltatás és a rendszer működtetésének célja nem valósulna meg, ha a megbízási szerződés határozott időre szólna.

A határozatlan idejű szerződések esetén a szolgáltatás a szerződésben rögzített napon indul és a havidíjat utólag számlázzuk ki.

A Panasztörvény értelmében a bejelentővédelmi ügyvéd megbízása csak indokolással mondható fel. A bejelentővédelmi ügyvéd törvényes eljárása nem alapozhatja meg a megbízó általi felmondást vagy a bejelentővédelmi ügyvédet megillető megbízási díj teljesítésének megbízó általi megtagadását.

Igen, sőt, a Panasztörvény kifejezetten az online megoldások alkalmazása felé tereli a vállalkozásokat. Gyakorlatilag mindent el tudunk végezni online, ami nem jár szükségszerűen személyes megjelenési kötelezettséggel, így bejelentővédelmi ügyvéd szolgáltatásunk keretében az ország bármelyik pontjáról vállalunk ügyfeleket és tudjuk kezelni a beérkező bejelentéseket. Amikor személyes egyeztetésre van szükség, vagy jogi tanácsadást vesz igénybe, azt Skype-on, Zoom-on, FaceTime-on, Google Meet-en vagy Teams-en tudjuk lebonyolítani.

Fordulj bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséért.