Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Szakterületek

Gazdasági jog, gazdasági jogász képviselet
gazdasági jogász képviselet

Gazdasági jog, gazdasági jogász képviselet

szakterület

A gazdasági jog egy igen szerteágazó jogterület, amely számos részterületet foglal magában. Ügyvédi irodánk kiemelt tevékenységei között szerepel, hogy a gazdasági élet szereplőinek gyors, személyre szabott és üzleti megközelítésű jogi megoldásokkal szolgáljon. Legyen szó gazdasági társaság alapításáról, cégmódosításról, végelszámolásról, felszámolási eljárásról vagy társasági jogi peres képviseletről, a megbízás volumenétől függetlenül számíthatsz segítségünkre. Amennyiben gazdasági jogász képviseletre van szükséged, egyeztess személyes találkozót debreceni vagy hajdúböszörményi irodánkban: vedd fel velünk a kapcsolatot!

Gazdasági jog: szerződések

A Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda a gazdasági jog körébe tartozó szolgáltatása keretében vállalja gazdasági társaságok teljes körű jogi képviseletét. Ide sorolható többek között a felmerülő szerződések elkészítése és véleményezése, a gazdasági perekben történő képviselet, valamint a gazdasági jogi kérdések tárgyában teljeskörű tanácsadás nyújtása. Fordulj hozzánk bizalommal, amennyiben az alábbi dokumentumok elkészítésében vagy módosításában lenne szükséged jogi segítségre:

gazdasági jog végelszámolás

Gazdasági jog: társaságok alapítása

Napjainkban már kifejezetten gyorsan intézhető egy gazdasági társaság megalapítása és a cégek bejegyzése. Egy előre meghatározott szerződésminta használatával, egyszerűsített eljárás keretében a társaság akár az aláírás napján is bejegyeztethető. A létesítő okiratok alaki és tartalmi követelményeit a Ptk. és a Ctv. határozza meg:

Alakszerűségi követelmények

Egy létesítő okiratot írásba kell foglalni, majd el kell látni minden tagnak az aláírásával. A dokumentumot a tag nevében és képviseletében egy másik meghatalmazott személy is aláírhatja – vagyis helyettesítésnek lehet helye. Az egyetlen megkötés az, hogy a meghatalmazást vagy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A létesítő okiratoknál azonban a jogalkotó nem elégszik meg egy puszta írásba foglalással. A dokumentumot ugyanis ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A gazdasági jogász közreműködés tehát elengedhetetlen cégalapítás során, illetve a létesítő okirat módosításakor. Érdemes szem előtt tartani a tagok egyéni érdekeit, melyeket összhangba kell hozni és a társaság elsőbbségének alárendelni.

Tartalmi követelmények

A gazdasági társaság létesítő okiratában az alábbi tartalmi követelményeknek szükséges teljesülniük:

Gazdasági jogász képviselet: felszámolási eljárás

A gazdasági jog területébe tartozik a felszámolási eljárás, egy olyan nemperes eljárás, amelynek keretében a fizetésre képtelen adós jogutód nélküli megszüntetésekor a hitelezők (akiknek a cég a számlával igazolt követelésüket nem fizette meg) kielégítést nyerhetnek. Az eljárást bármelyik hitelező megindíthatja, de akár a cég is kezdeményezheti a felszámolási eljárást saját maga ellen. A folyamatnak szigorú formai követelményei vannak, valamint az eljárást megelőző lépések alkalmával – például a kintlévőség megfizetésére vonatkozó felszólító levél megszerkesztésekor – is szükséges betartani az ide vonatkozó szabályokat, hogy a felszámolási eljárást a későbbiekben zökkenőmentesen lehessen elindítani.

A Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda a gazdasági jog területén vállalja a felszámolási eljárások megindítását és lebonyolítását. Tapasztalatunk alapján azonban számos esetben előfordul, hogy az adós gazdasági társaságnak a meglévő vagyona nem fedezi a hitelező által támasztott igényeket. Utóbbiakat így más módon szükséges érvényesíteni – a törvényi rendelkezéseknek megfelelően és a feltételek megléte esetén ilyenkor kezdeményezhető a felszámolás alatt álló társaság tagjának vagy eredeti vezető tisztségviselőjének a felelősségre vonása peres eljárás keretében. Ez megadja a lehetőséget a tag vagy a tisztséget viselő személy számára, hogy a saját vagyonának terhére eleget tudjon tenni a hitelezői követelések érvényesítésének.

Gazdasági jog: végelszámolás

A gazdasági jog területén belül kiemelt szerepe van a végelszámolásnak. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság tagjai úgy döntenek, hogy nem a továbbiakban működtetni a társaságot, a jogszabály lehetőséget biztosít a társaság jogutód nélküli megszüntetésére. A végelszámolás alapfeltétele, hogy a társaság nem lehet fizetésképtelen, vagyis eleget tudjon tenni ezen irányú kötelezettségeinek.

A gazdasági társaság formájának függvényében a végelszámolás menete különböző lehet, amely az egész eljárásra hatással van idő és pénz szempontjából. Ügyvédi irodánk vállalja a teljeskörű jogi képviseletet a végelszámolás kezdeti szakaszától kezdve a gazdasági társaság törlésére irányuló kérelem cégbírósági bejelentéséig. Emellett számíthatsz ránk akkor is, ha egy, már végelszámolás alatt álló céggel szemben fennálló követelést szükséges bejelenteni és érvényesíteni. Ügyfeleinket már első megkeresésük alkalmával tájékoztatjuk az alapvető tudnivalókról, legyen szó a felmerülő költségekről, a szükséges teendőkről és az eljárás egyes lépéseiről.

gazdasági jog felszámolás

Társasági jogi peres képviselet

Számos esetben adódhat egy gazdasági társaság működése során olyan helyzet, amikor vita alakul ki a gazdasági társaság és annak tagjai, vagy a tagok között. Ezek a jogviták gyakran csak a bíróságon rendezhetők egy peres eljárás keretében. A teljesség igénye nélkül ide sorolható például az osztalék kivétele, a törzstőke felemelése vagy épp leszállítása, az előírt pótbefizetés esedékessége, üzletrész eladás alkalmával annak valós értékének megállapítása vagy a cég üzleti / működési irányának meghatározása.

A fentieken túl a két leggyakoribb eset közül az egyik, amikor szükségessé válik a cég határozatának hatályon kívül helyezése iránti kereset előterjesztése a gazdasági társasággal szemben. A másik, amikor a társaság egyik tagja tanúsít olyan magatartást, hogy szükségessé válik a cégtől való kizárása.

Ügyvédi irodánk gyakorlattal rendelkezik mindkét fent említett jogügylet peres képviseletében, illetve a nem szorosan a gazdasági jog területébe tartozó esetekben is. Említhető többek között:

Ezen jogügyletek megoldása során a gazdasági jogász képviselet nem csupán a tanácsadásra vagy a sértett fél érdekeinek érvényesítését foglalja magában – az ügyvéd ugyanis ebben az esetben egyfajta mediátori szerepet is betölt.

Fordulj bizalommal a Dr. Andirkó Ügyvédi Irodához gyors, komplex, hatékony és költségkímélő jogi megoldásokért.