Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

Adatkezelési tájékoztató

www.drandirko.hu

A jelen tájékoztató célja, hogy a www.drandirko.hu weboldal látogatói az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotörvény) való megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Andirkó Balázs István LL.M. irodavezető ügyvéd)
Székhely: 4025 Debrecen, Antall József utca 36., földszint 1.
Kamarai azonosító szám: 36073092
Telefon: +36-20-445-8480
E-mail: iroda@drandirko.hu
a továbbiakban: Adatkezelő.

 1. Fogalom-meghatározások

A jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény 3. §-a tartalmazza. A Tájékoztató alkalmazása szempontjából főbb fogalmak:

“érintett”:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ.

azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

“adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

„profilalkotás”: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. A kezelt adatok köre

3.1. Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A honlapon keresztül a kapcsolat menüpont alatt üzenetet küldő személyek neve, e-mail címe, az üzenetének tárgya és tartalma.

Az adatkezelés célja

Az érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolat felvétele, az érintett üzenetének megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törlési kérelméig, de legfeljebb az adatkezelés kezdetétől számított 1(egy) évig.

3.2. Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű adatcsomag, amelyet a weboldal helyez el a látogató számítógépén, mobil eszközén, vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközén, és a cookie-ban beállított lejárati ideig, vagy annak manuális törléséig tárolódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezen adatok azonban a látogató személyével közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok. A cookie-k segítenek a felhasználóbarát weboldal kialakításában, illetve a felhasználói élmény fokozásában.

Alapbeállításként  a legtöbb böngésző engedi a sütik használatát. Amennyiben Ön nem kívánja a sütik használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a webhelyről származó sütiket, ezt személyre szabottan megteheti. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a sütik automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre sütit küldtek. Fontos tudni azonban, hogy a sütik használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az weboldal bizonyos funkcióinak működését, és előfordulhat, hogy a weboldalon valamely tartalom nem, vagy csak korlátozott formában érhető el.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A weboldallátogató által használt eszköz IP címe, földrajzi helyének a közelítő meghatározása, a böngészés időpontja, a webhely egyes weboldalainak megnyitása, megtekintések gyakorisága.

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatottság mérése és a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Az adatkezelés tervezett időtartama

A cookie-ban beállított lejárati ideig, vagy annak a látogató által történő manuális törléséig.

A fenti adatok kizárólag a böngészéshez használt eszközhöz kötődnek, és nem hozhatók közvetlenül összefüggésbe a böngésző személyével.

3.3. Facebook, Instagram, LinkedIn oldalak

Az adatkezelő a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda oldalt kezeli a Facebookon, az Instagramon, valamint a LinkedIn-en.

Az oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az érintett az oldalon található „like” vagy „tetszik” gombra kattintással iratkozhat fel.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: az érintett publikus neve és publikus fotója. Az adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő szolgáltatásairól, és az Adatkezelőt érintő hírekről, továbbá általános, tájékoztató jellegű jogi szakmai írások közzététele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatkezelés tervezett időtartama: az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” gombra kattintva iratkozhat le az Adatkezelő Facebook, Instagram vagy LinkedIn oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti, illetve korlátozhatja az üzenőfalon megjelenő nem kívánt híreket.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel az oldalon keresztül veszi fel a kapcsolatot, úgy a kezelt adatok köre az érintett publikus neve, publikus fotója, és az általa küldött üzenet tartalma. Az adatkezelés célja az érintettel való kapcsolat felvétele, valamint az érintett üzenetének a megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatkezelés tervezett időtartama: az érintett üzenetének a tartalmától függően az üzenet megválaszolásáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig/törlési kérelméig, jogszabályban előírt ideig, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséig.

Az oldal látogatóira egyebekben a Facebook, Instagram és LinkedIn közösségi oldal adatvédelmi és szolgáltatási feltételei az irányadóak.

 1. Az érintettek jogai az adatkezeléssel összefüggésben
 2. a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ha igen, joga van információt kapni az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, illetve jogalapjáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait az Adatkezelő közli, az adatkezelés tervezett időtartamáról, profilalkotás alkalmazása esetén ennek tényéről, az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogokról, valamint e jogok érvényesítésének módjáról, a személyes adatai kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkeztének körülményeiről, azok hatásairól és a kezelésük érdekében megtett intézkedésekről.

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére személyes adatai másolatát az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 1. b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. c) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az adatkezelés jogellenes;
 3. ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, vagy személyes adatai törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés értekében történik;
 5. ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból, amennyiben az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.
 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintettjogos indokaival szemben.
 5. e) Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 1. f) Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. g) Jogorvoslati jog

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, vagy kérelmét az érintett az Adatkezelő mindenkori székhelycímére, valamint elektronikus elérhetőségére címezvetudjaelőterjeszteni.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz, illetve kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az ügyben hozott döntéséről és az Adatkezelő által megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, a fenti határidő további 1 (egy) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem indokainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, vagy a panaszát, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett kifejezetten másként kéri.

Ha az érintett kérelme, vagy panasza megalapozatlan, az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem, illetve a panasz beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve panasza elutasításáról, annak okáról, valamint az őt megillető jogorvoslati lehetőségekről az alábbiak szerint:

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy a bírósághoz fordulni.Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetése során igénybe veszi az alábbi társaság tárhely-szolgáltatását:

Cégnév: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u 4. 
Telefonszám: +36 1 789-2-789

 

A Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda hírlevél szolgáltatására vonatkozóan az fentiek mellett az alábbi kiegészítő rendelkezések is érvényesek:

I. Adatkezelő

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp hírlevél-szolgáltató)

Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308

 

II. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozó személyek részére a Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda működésével, publikációival és jogi szempontból releváns hírekkel, jogszabályváltozásokkal kapcsolatos küldése változó, de maximum heti egy alkalommal történő rendszerességgel.

Amennyiben az adatkezelő az adatkezelés fent meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, az eltérő célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az eltérő célú adatkezelés megkezdése előtt a helyben szokásos módon tájékoztatni fogja az érintetteket.

 

III. Az adatkezelés jogalapja és időtartama, a kezelt adatok köre 

Az adatkezelés jogalapja az érintett (hírlevélre feliratkozó személy) előzetes és önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás elmaradása esetében azonban a hírlevél küldésére nincsen lehetőség.

Az adatkezelésre a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig (hozzájárulás visszavonása) vagy a cél megszűnéséig, azaz a hírlevél-küldési tevékenység megszüntetéséig kerül sor.

Adatkezelő a hírlevél küldéssel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:

 • vezetéknév és keresztnév
 • e-mail cím


Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató megváltoztatására, illetőleg a vonatkozó európai uniós és hazai jogi előírások változásai esetén a Tájékoztató megfelelő módosítására. Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. július 01. napjától annak visszavonásáig, illetve módosításáig hatályos.