Debrecen

Antall József u. 36., fsz. 1.

+36 20 445 8480

Hétfőtől-péntekig 8-17 között

Hétköznap: 8-17 óráig

Hétvégén irodánk zárva tart

AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS RÉSZLETEI

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletében közzétette a 2021. január 1-jétől induló támogatás részletszabályait. Ebben a cikkben igyekszem összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.

Kezdjük a legfontosabbal: az otthonfelújítási támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de maximum 3.000.000.- Ft.

MIK A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI?

A támogatást a legalább egy gyermeket várók vagy nevelők önállóan, illetve az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, egy alkalommal igényelhetik. Az igénylőnek – büntetőjogi felelőssége tudatában és a TB-jelének megadásával – nyilatkoznia kell, hogy a társadalombiztosítási szabályok szerint legalább egy éve – legfeljebb 30 napos megszakítással – biztosítottnak, vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül. (Kiegészítő tevékenységet folytat a saját jogú nyugdíjas, illetve az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.)

A támogatásra az igénylő valamennyi, vele azonos lakóhelyen élő gyermeke után együttesen jogosult. Ha a gyermeket egy igénylés során már figyelembe vették, akkor egy újabb igénylés során ismételten már nem vehető figyelembe.

A támogatás az alábbi esetekben igényelhető:

 • Ha az igénylő, illetve a kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. (Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén az igénylő által benyújtott használati megállapodást vagy bírósági ítéletet is szükséges vizsgálni.)
 • Ha az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik. (Ezt nem kell vizsgálni magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, illetve akkor, ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.)
 • Az igénylőnek nem lehet a NAV-nál nyilvántartott köztartozása.


Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, a fenti feltételnek is megfelelő azon szülő is jogosult a támogatásra, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő jogosult a támogatás 50%-ára, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. (Ez utóbbi esetben a szülők egyike is igényelheti a támogatási összeget, ha a másik szülő lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.)

Korábban már a felújítási támogatással érintett lakásra újabb felújítási támogatás nem igényelhető, kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát eladta: ebben az esetben a lakásra ismét igényelhető a támogatás, ha az új igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója.

MILYEN JELLEGŰ FELÚJÍTÁST TÁMOGAT AZ ÁLLAM?

A támogatott építési tevékenységek köre a következő:

 • Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje.
 • Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel.
 • Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.
 • Az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat.
 • A külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása.
 • Tető cseréje, felújítása, szigetelése.
 • Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése.
 • Klímaberendezés beépítése, cseréje.
 • Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje.
 • Belső tér felújítása, ideértve
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását.
 • A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása.
 • Kerítés építése.
 • Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása.
 • Terasz, loggia, erkély, előtető építése.
 • Térburkolat készítése, cseréje.
 • Télikert kialakítása.
 • Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, az akadálymentesítési munkák.
 • Alapozási szerkezet megerősítése.
 • Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.


SZÁMLA, SZÁMLA, SZÁMLA…

„Mennyi lenne számla nélkül?” kérdést mindenki jól ismeri, viszont a támogatási programban ez fel sem merülhet, a felújításhoz kapcsolódó számlákat ugyanis le kell adni a Magyar Államkincstárnál. A számlának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Az igénylő saját nevére szóljon.
 • Az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról legyen kiállítva.
 • A vállalkozó teljesítse az adatszolgáltatási kötelezettségét a számla tekintetében.
 • A támogatás az 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
 • A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
 • A vállalkozó az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, gazdálkodó szervezet esetében (például Kft.) az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa nem lehet annak tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.
 • Nem fogadható el olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a használat lakás vásárlásához, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez igényelt CSOK kapcsán már elszámolt. Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a felújítással érintett lakásra igénybe vette-e a fenti CSOK-ot, és amennyiben igen, akkor ahhoz a hitelintézet által elfogadott költségvetést és a CSOK tekintetében elszámolt számlák másolatát is szükséges a felújítási támogatásra vonatkozó kérelemhez csatolni.
 • Amennyiben az a szülő, akinek a nevére a számlát kiállították, a kérelem benyújtását megelőzően elhalálozik, és a számlát a másik szülő csatolja a kérelméhez, ez a tény a számla elfogadhatóságát nem akadályozza.


HOGYAN ÉS MEDDIG IGÉNYELHETŐ A FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS?

A támogatás a 2021. január 1-jén vagy azt követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett és a lakáson elvégzett munkák befejezését, illetve a számlák kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, postai úton vagy személyesen bármelyik Kormányablaknál. A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

 • A vállalkozókkal 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződést, mely részletesen meghatározza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját – szükség esetén anyagköltség és vállalkozói díj bontásában –, valamint a vállalkozó azon nyilatkozatát, hogy a számlát a fent részletezett számlázási feltételek alapján vállalja kiállítani. Vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok NAV-nál vezetett nyilvántartásában.
 • A 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített anyagköltségről, valamint a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, illetve az átutalási dokumentumok másolatát.
 • Az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a támogatással érintett lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyét, valamint a gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát.
 • Az örökbefogadott gyermek esetén a gyámhatóság véglegessé vált engedélyező határozatát.
 • A 12. hetet betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó részét, illetve a kezelőorvos által a várandóság tényéről kiállított igazolást, továbbá az igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy legkésőbb 60 napon belül
  • az élveszületést követően a születési anyakönyvi kivonatot,
  • halvaszületést vagy a magzat elhalását követően az erre vonatkozó okiratot a Magyar Államkincstár részére benyújtja.
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén
  • a megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolást,
  • súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozatot,
  • a vakok személyi járadékának folyósításáról szóló nyilatkozatot, vagy
  • a GYED megállapításáról szóló határozatot.
 • Több lakásból álló közös tulajdonú ingatlan esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodást, illetve bírósági ítéletet.
 • A Magyar Államkincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formányomtatványt.
 • Mozgáskorlátozott személyek esetén a közlekedési kezdeményről szóló iratokat, valamint a fogyatékosság minősítésére, felülvizsgálatára, továbbá a fogyatékossági támogatás folyósítására vonatkozó iratokat és nyilatkozatokat.
 • Szükség szerint a másik szülő lemondó nyilatkozatát.
 • Az igénylőnek az igénylés feltételeire vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatait.
 • A biztosítotti jogviszony fennállására vonatkozó igazolásokat, hatósági bizonyítványokat.
 • A személyazonosság és a lakcím igazolására szolgáló dokumentumokat.


HOGYAN TÖRTÉNIK A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA?

A támogatási kérelmeket a Magyar Államkincstár a beérkezés sorrendjében 30 napon belül bírálja el, melynek során megvizsgálja a feltételek meglétét és megállapítja a támogatás összegét. Hiánypótlásra egy alkalommal, legfeljebb 30 napos határidővel van lehetőség. Ha a támogatás megállapítható, a Magyar Államkincstár a jogosultságról támogató okiratot állít ki.

Amennyiben az a szülő, akinek a nevére a számlát kiállították, a kérelem benyújtását megelőzően elhalálozik, és a számlát a másik szülő csatolja a kérelméhez, ez a tény a számla elfogadhatóságát nem akadályozza.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Magyar Államkincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei Kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére.

Ha a Magyar Államkincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

OTTHONFELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN FEBRUÁR 1-JÉTŐL

Egy újabb elemmel bővül az otthonteremtési program: 2021. február 1-jétől elérhető az otthonfelújítási kölcsön azoknak, akiknek nincs elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak. Az otthonfelújítási kölcsön egy maximum 6 millió forintos, legfeljebb 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású kölcsönt jelent, amelyet a bankfiókokban lehet majd igényelni.

A kölcsön igénylésekor a bankban megvizsgálják majd a támogatáshoz való jogosultságot, és ha annak az igénylő megfelel, megkapja az otthonfelújítási kölcsönt: ehhez legalább egy olyan gyermek közös háztartásban nevelésére, továbbá olyan munkaviszonyra van szükség, ami jogosulttá teszi a támogatásra.

A kölcsön felvételét követően az igénylőnek egy éve van arra, hogy az összegyűjtött számlák alapján a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa a támogatási igényét, ahol megvizsgálják majd, hogy az igénylő abban a pillanatban is jogosult-e a támogatásra.

Akik a feltételeknek megfelelnek, megkapják a támogatást is, ami a kifizetett költségek 50 százalékát fogja fedezni, maximum 3 millió forintot, ami felerészben munkadíj, felerészben anyagköltség lehet. A maximális, 6 milliós kölcsön esetén a hitel 3 millió forinttal csökken, ennek pedig a törlesztése tíz évre mintegy havi 30 ezer forintos részletet jelent majd.

Mind az igénylőknek, mind pedig a kivitelezést végző vállalkozóknak érdemes időben felkészülni a jövő évtől megnövekedő igényekre, ehhez pedig nagy segítséget jelenthet egy olyan vállalkozási szerződés elkészítése, amely nemcsak a felújítási munkálatoknak nyújt biztos jogi hátteret, hanem megfelel a Magyar Államkincstár által támasztott követelményeknek. Amennyiben ezzel kapcsolatban hatékony jogi segítségre van szüksége, foglaljon időpontot konzultációra IDE kattintva, vagy keresse fel irodánkat a ‘KAPCSOLAT’ gomb alatti elérhetőségek egyikén!